I.    Bendrosios sąlygos


1.1. Šios sąlygos ir taisyklės (toliau - Taisyklės) laikomos pirkimo - pardavimo sutartimi, sudaroma tarp Jūsų (toliau - Pirkėjas) ir internetinės  parduotuvės „www.electromarket.lt“ pardavėjo (toliau - Pardavėjas). Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato Pirkėjo ir Pardavėjo pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje „www.electromarket.lt“ bei užtikrina abejų šalių teises.
1.2. Prieš vykdydamas užsakymą, Pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina uždėdamas varnelę punkte, jog sutinka su Paslaugų Sąlygom.  
1.3. Pirkėjui nėra suteikiama teisė vykdyti užsakymą, jeigu jis nėra susipažinęs, nesutinka ar iš dalies sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. 
1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios Taisyklės.
 
II.    Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma duomenų bazėje.
 
III.    Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas, vadovaudamasis nustatytomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje. 
3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už prekes bei jų pristatymą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
IV.    Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti „www.androidmedia.l“ internetinės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui,  saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios Taisyklės.
4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.
4.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas patvirtino savo užsakymą iki sustabdant veiklą. Visi įsipareigojimai, prisiimti iki nutraukiant veiklą, yra įvykdomi iki galo.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes užsakyme Pirkėjo nurodytu adresu VII. Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
4.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.
4.8. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus duomenis ir naudoti juos tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 
V.     Prekės ir jų kainos

5.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės
5.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.
5.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti  prekių pasiūlą.
5.4. Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
5.5. Pirkėjas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą internetinėje parduotuvėje,  už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
5.6. Konkrečių prekių kainos pateiktos eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
5.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pristatymo mokestis kurjeriu yra taikoma pagal prekės svorį. 
5.8. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
5.9. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
5.10. Pardavėjas parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui telefonu arba kitais nurodytais kanalais, o Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. 
 
VI.    Atsiskaitymas už prekes

6.1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš internetinėje parduotuvėje nurodytų būdu.
 
VII.    Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
7.2. Prekes pristato Pirkėjo sąskaita Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas - kurjerių tarnyba. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
7.3. Užsakymai pristatomi tik Pardavėjo atstovo darbo metu. Įprastas pristatymo laikas bei kaina yra nurodomas pristatymo būdo aprašyme. Įprastas pristatymo laikas gali kisti priklausomai nuo Pirkėjo gyvenamos vietos, jo nurodytų duomenų tikslumo bei kitų aplinkybių.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per pasirinktą pristatymo būdą ir terminą. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekių Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pirkėjui du kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui.
7.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis pristatymo būdo aprašymuose nurodytų terminų. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
7.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.
7.8. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
7.9. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Pirkėjo atsakomybė. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo važtaraštyje laikoma, jog prekė yra perduota Pirkėjui.
7.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. 
7.11. Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakymo, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pardavėju telefonu ir paštu  . Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.
 
VIII.    Prekių grąžinimas ir garantija

8.1. Visa reikalinga info Grąžinimas ir garantijos
 
IX.    Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
9.2. Už pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja., net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.4. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
 
X.    Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo „www.electromarket.lt“ internetinės parduotuvės skyrelyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 
XI.     Baigiamosios nuostatos
11.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.4.    Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir „www.electromarket.lt“ perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl „www.electromarket.lt“ įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.